LBL_SelectLang    
استرالیا

اقامت از طریق مهارت شغلی (Skilled Worker )

با توجه به قوانین تعیین شده در سازمان مهاجرت استرالیا افراد با داشتن مدارک تحصیلی و گواهی نامه های معتبر در رشته های مختلف و همچنین دارا بودن سوابق شغلی مورد نیاز در مشاغل مرتبط ، می توانند به اخذ اقامت از این روش اقدام نمایند.

سازمان مهاجرت استرالیا(ِDIBP ) هرساله تعدادی از مشاغل مورد نیاز خود را اعلام میکند که در دو لیست جداگانه با عنوان SOL و CSOL با شرایط متفاوت قابل دسترسی می باشد.

متقاضیان میتوانند از یکی از سه روش زیر برای دریافت اقامت کشور استرالیا از طریق تخصص کاری و مهارت اقدام کنند :

1)     Skilled – Independent-Subclass 189 

2)     Skilled – Nominated-Subclass 190

3)      Skilled – Regional Sponsored-Subclass489 

(Skilled—Recognized Graduate visa (subclass 476

فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران در رشته های مهندسی با داشتن این ویزا تجربه ای متفاوت در کار و زندگی دئر استرالیا را خواهند داشت. 

 

Skilled – Independent-Subclass189
Skilled – Nominated-Subclass 190
Skilled – Regional Sponsored-Subclass489
Skilled-Recognized Graduate visa subclass 476


LBL_NoOfVisits 4932

LBL_OnlineAssessment

LBL_UserLogin
 LBL_RememberMe
LBL_ForgotPass
LBL_Newsletter