LBL_SelectLang    
استرالیا

اسپانسر شیپ ایالتی

 یکی از شرایط و الزامات درخواست و اقدام برای انواع اقامت از طریق تخصص و یا سرمایه گذاری داشتن اسپانسر ایالتی است. این به این معناست که با توجه به قوانین مهاجرت کشور استرالیا و شرایط امتیاز دهی به متقاضیان برخی از افراد برای کسب امتیاز بیشتر نیاز به دریافت اسپانسر ایالتی دارند . اما در این میان برخی مشاغل اعلام شده در لیست مشاغل استرالیا باید دارای اسپانسر ایالتی باشند. با توجه به قوانین و شرایط اعلام شده از طرف کشور استرالیا افراد پس از دریافت این اسپانسر متعهد میشوند به مدت 2 سال اول پس از ورود خودرا در آن ایالت کار و زندگی کنند.

Skilled – Independent-Subclass 190

امتیاز دریافت اسپانسر ایالتی برای درخواست این نوع ویزا ، 5 میباشد

Skilled – Regional Sponsored-Subclass 489

 امتیاز دریافت اسپانسر ایالتی برای درخواست این نوع ویزا ،در سه حالت فامیلی ، ایالتی و یا مناطق خاص 10 میباشد

Business Innovation and Investment (Provisional) visa-Subclass 188

امتیاز دریافت اسپانسر ایالتی برای درخواست این نوع ویزا ، 10 می باشدLBL_NoOfVisits 1569

LBL_OnlineAssessment

LBL_UserLogin
 LBL_RememberMe
LBL_ForgotPass
LBL_Newsletter